Dziś jest , imieniny obchodzą:

Zakaz wstępu do domu... Co dalej?!

W tym artykule praktyczne informacje dla osób, które otrzymały zakaz wstępu do domu. Dowiecie się tu Państwo czego musicie przestrzegać, jakie są możliwości uzyskania pomocy oraz można zrobić, jeżeli nie zgadzacie się z wydanym wobec Was zakazem wstępu do domu.

 

Co to jest przemoc domowa?

Przemoc, również przemoc domowa, jest zabroniona. Policja ma za zadanie ochronę ofiar przemocy oraz niesienie pomocy w celu jej powstrzymania. Przemoc domowa działa na szkodę wszystkich i prawie nigdy samoistnie nie ustaje. Konieczna jest w tym pomoc. Zakaz wstępu do domu stanowi środek zapobiegawczy, który może być pomocny w powstrzymaniu przemocy domowej i umożliwia zorganizowanie dla wszystkich pomocy.

Przemoc domowa może polegać na: przemocy fizycznej (na przykład biciu, kopaniu, spychaniu ze schodów, ciągnięciu za włosy, itd.),
przemocy seksualnej (na przykład zmuszaniu do czynności seksualnych, zgwałceniu, naruszeniu integralności seksualnej, kazirodztwie, itd.),
przemocy psychicznej (na przykład groźbach, zamykaniu, poniżaniu, ubliżaniu, dokuczaniu, milczeniu, itd.).

Przemoc domowa przejawia się w wielu różnych postaciach, takich jak przemoc wobec (byłego) partnera, znęcanie się nad dziećmi lub znęcanie się nad osobami starszymi.

 

Co to jest „zakaz wstępu do domu”?

Nieraz w rodzinie istnieje zagrożenie, ale nie ma wystarczających podstaw prawnych dla natychmiastowego zaaresztowania danej osoby przez policję. Aby mimo tego móc przerwać stan zagrożenia i mieć możliwość zorganizowania pomocy, policja (formalnie burmistrz) może nałożyć zakaz wstępu do domu. Jest to możliwe, jeżeli osoba, której dotyczy zakaz stanowi w danej chwili zagrożenie dla bezpieczeństwa jej partnera, dzieci lub innych domowników. Zakaz wstępu do domu może zostać również ustanowiony w przypadku silnego przypuszczenia, że istnieje takie zagrożenie, w celu zapobieżenia dalszej eskalacji. Poprzez nakazanie opuszczenia domu osobie wywołującej zagrożenie i zakazanie jej na pewien okres czasu powrotu do domu można zapobiec dalszym problemom i stworzyć przerwę umożliwiającą unormowanie sytuacji. W tym okresie może zostać zorganizowana pomoc dla Pana(i) jako osoby, której zakazano wstępu do domu oraz dla członków Pana(i) rodziny.

 

Kto decyduje o tym, że musi Pan(i) opuścić swój dom?

Za podjęcie decyzji o ustanowieniu zakazu wstępu do domu i wydaniu nakazu opuszczenia własnego domu odpowiedzialny jest burmistrz. W praktyce wykonanie tego nakazu powierza on policji (policjantowi zastępującemu prokuratora). Po odbyciu rozmowy z Panem(ią) i Pana(i) partnerem (partnerką), dziećmi lub pozostałymi domownikami stwierdza on zaistnienie sytuacji stanowiącej zagrożenie. Tak więc zakaz wstępu do domu ustanowiony zostaje w imieniu burmistrza.

 

Co oznacza zakaz wstępu do domu?

Przed chwilą otrzymał(a) Pan(i) zakaz wstępu do domu. Oznacza to, że przez kolejne 10 dni nie wolno Panu(i) wrócić do swojego domu ani przebywać w pobliżu domu. Obowiązuje to również, jeżeli jest Pan(i) właścicielem (właścicielką), najemcą lub głównym mieszkańcem tego domu. Zakaz wstępu do domu obejmuje także zakaz kontaktowania się, również odnośnie Pana(i) dzieci. Przez te 10 dni, w ciągu których obowiązuje zakaz wstępu do domu nie wolno Panu(i) w żaden sposób nawiązywać kontaktu z Pana(i) partnerem (partnerką) ani z innymi domownikami. W razie, gdyby Pana(i) partner (partnerka) lub inni domownicy, między innymi dzieci, nawiązały(li) z Panem(ią) kontakt, nie wolno Panu(i) w żaden sposób na to reagować. Naruszenie zakazu wstępu do domu, między innymi także zakazu kontaktowania się, stanowi czyn karalny.
W piśmie, które Pan(i) otrzymał(a) podano:

 • w jakim okresie i na jakim obszarze obowiązuje zakaz wstępu do domu,
 • z kim nie wolno Panu(i) mieć kontaktu.

Możliwe jest, że zostanie wszczęta pomoc i że w związku z tym konieczny będzie kontakt pomiędzy Panem(ią), a na przykład Pana(i) partnerką (partnerem). Wówczas osoba udzielająca pomocy zorganizuje spotkanie, które odbędzie się w obecności i pod kontrolą tej osoby.

 

Opuszczenie domu: Gdzie można się udać i co można zabrać ze sobą?

Zakaz wstępu do domu oznacza, że musi Pan(i) natychmiast opuścić swój dom i oddać swoje klucze od domu policji. Policja poprosi Pana(ią) o podanie adresu i/lub numeru telefonu, pod którymi będzie Pan(i) przez najbliższy czas osiągalny(a). Może Pan(i) to również przekazać w ciągu kolejnych 24 godzin w Urzędzie Gminy. Prawdopodobnie uda się Panu(i) znaleźć samodzielnie tymczasowe miejsce pobytu. W niektórych gminach w razie konieczności istnieje możliwość otrzymania dachu nad głową. Policja może udzielić Panu(i) informacji na ten temat. Może Pan(i) zabrać ze sobą z domu wyłącznie najbardziej niezbędne rzeczy pierwszej potrzeby. Jest to pewna kwota pieniędzy, dokumenty osobiste, odzież, leki i na przykład rzeczy, które potrzebne są Panu(i) w pracy, którą Pan(i) wykonuje.

 

Co będzie, jeżeli naruszy Pan(i) zakaz wstępu do domu?

Jeżeli nie opuści Pan(i) domu, naruszy Pan(i) zakaz wstępu do domu, co jest karalne. Również jeżeli w ciągu tych dziesięciu dni wróci Pan(i) do domu lub w jakikolwiek sposób będzie Pan(i) kontaktować się z Pana(i) partnerem (partnerką), dziećmi lub innymi domownikami, naruszy Pan(i) zakaz wstępu do domu i będzie Pan(i) karalny(a). Także, jeżeli Pana(i) partner (partnerka) lub na przykład Pana(i) dziecko będzie kontaktować się z Panem(ią) lub prosić, aby Pan(i) wrócił(a), będzie Pan(i) karalny(a) w związku z naruszeniem zakazu wstępu do domu. O tym, kiedy zakaz wstępu do domu zostanie uchylony lub zniesiony, zadecyduje burmistrz lub sędzia, a nie Pan(i) bądź Pana(i) partner(ka) czy też inni domownicy. Policja będzie sprawdzać, czy przestrzega Pan(i) zakazu wstępu do domu.

 

Zakaz wstępu do domu i aresztowanie przez policję

Może Pan(i) również otrzymać zakaz wstępu do domu, jeżeli zostanie Pan(i) zaaresztowany(a) przez policję w związku z przemocą domową. Możliwe jest, że po przesłuchaniu/pobycie na komisariacie zostanie Pan(i) zwolniony(a) przez policję, jednakże Pana(i) zachowanie nadal będzie stanowić zagrożenie dla Pana(i) partnera (partnerki), dzieci lub innych domowników. W tym przypadku obowiązują takie same zasady, jak w razie nałożenia zakazu wstępu do domu bez aresztowania.

 

Dzieci i przemoc domowa

Dzieci mają prawo do życia w bezpiecznym otoczeniu. Nie może w nim występować przemoc domowa, która jest zawsze ze szkodą dla dzieci, niezależnie od tego, czy to one doznają znęcania się lub molestowania, czy też mają one z tym do czynienia w swojej rodzinie. Niesłusznie jest sądzić, że dzieci nie zauważają, co się dzieje w domu.

Oto kilka następstw wychowywania się dzieci w domu, w którym ma miejsce przemoc domowa:

 • istnieje zwiększone ryzyko, że w przyszłości również dopuszczą się one przemocy domowej lub staną się ofiarami przemocy domowej,
 • często mają one problemy ze skupieniem uwagi, sprawiają problemy wychowawcze i mają trudności w nauce,
 • często cierpią na zaburzenia snu, zaburzenia jedzenia, depresje i lęki,
 • często więcej wagarują i częściej uciekają z domu.

 

Dzieci i zakaz wstępu do domu

Dzieci prawdopodobnie bardzo się przeraziły sytuacją w domu. Jednakże ważne jest, aby nie zapominać, że dzieci są często lojalne wobec obu rodziców. Dla nich ten zakaz wstępu do domu jest też bardzo drastyczny. Ważne jest, aby dzieci zrozumiały, że wszyscy teraz potrzebują spokoju i że nadejdzie pomoc. Prawdopodobnie są one zaniepokojone. Dlatego dzieciom wytłumaczy się, że Pan(i) ich nie opuszcza, ale że policja chwilowo nie pozwala Panu(i) na kontakt z nimi. I że Pan(i) również otrzyma pomoc.

Zakaz wstępu do domu w przypadku znęcania się nad dziećmi

Jeżeli policja stosuje zakaz wstępu do domu, ma to na celu powstrzymanie (grożącej) przemocy oraz stworzenie możliwości unormowania sytuacji. Jest to również bardzo ważne dla dzieci wchodzących w skład rodziny. Zakaz wstępu do domu może zostać zastosowany nie tylko w przypadku przemocy skierowanej przeciwko osobom dorosłym, lecz również w przypadku (zagrażającego) znęcania się nad dziećmi. Wówczas policja działa w porozumieniu z Punktem Doradczo-Zgłoszeniowym ds. znęcania się nad dziećmi (Advies - en Meldpunt Kindermishandeling - AMK). Jeżeli zakaz wstępu do domu zastosowany został wobec Pana(i) w związku z (zagrażającym) znęcaniem się nad dziećmi, wówczas skontaktuje się z Panem(ią)/z Pana(i) rodziną AMK/Biuro ds. Opieki nad Nieletnimi (Bureau Jeugdzorg) w celu zaoferowania pomocy.

 

Jaką pomoc może Pan(i) otrzymać?

Policja natychmiast zawiadamia instancje udzielające pomocy o zastosowaniu wobec Pana(i) zakazu wstępu do domu. Pomoc jaka zostanie Panu(i) zaoferowana ma na celu powstrzymanie przemocy lub jej zapobieżenie. Może Pan(i) uzyskać wsparcie, mające na celu nauczenie się, jak obchodzić się w inny sposób ze swoimi uczuciami oraz ze złością, aby w przyszłości nie uciekać się do przemocy. Również Pana(i) partner(ka) oraz ewentualne dzieci/domownicy mogą otrzymać pomoc w dokonaniu wyborów dotyczących Waszej (wspólnej) przyszłości. Ta chwila to szansa na rozwiązanie problemów w Waszej rodzinie, również w interesie ewentualnych dzieci. Dlatego ważne jest, aby instancje udzielające pomocy były w stanie nawiązać z Panem(ią) kontakt i aby w tym celu podał(a) Pan(i) policji swój numer telefonu i/lub adres. Jak najszybciej, najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego, skontaktuje się z Panem(ią) pracownik instancji udzielającej pomocy (który zadzwoni do Pana(i), przyjdzie na wizytę lub wyśle pismo), aby omówić z Panem(ią), jakie są Pana(i) możliwości i życzenia na przyszłość i jaka pomoc jest konieczna w związku z tym. Ta pomoc niekoniecznie będzie oznaczać, że na zawsze zostanie zerwany kontakt pomiędzy Panem(ią) a Pana(i) rodziną. Pracownik udzielający pomocy może również wraz z Panem(ią) i pozostałymi członkami rodziny rozważyć, co jest konieczne, aby kontakty uległy poprawie i jeżeli obydwoje partnerzy sobie tego życzą, jak utrzymać ten związek. Ale oczywiście pod warunkiem, że nie będzie już miała miejsca przemoc ani zagrożenie użycia przemocy. Może Pan(i) również samodzielnie skontaktować się z instancją udzielającą pomocy. Informacje na ten temat znajdzie Pan(i) w załączniku do doręczonego Panu(i) postanowienia.

 

Co dzieje się podczas tych 10-ciu dni i po ich upływie?

W ciągu kolejnych 10-ciu dni rozpocznie się organizowanie koniecznej pomocy. Możliwe jest, że podczas tych 10-ciu dni ustanie zagrożenie użycia przemocy domowej i że przyjęta zostanie przez Pana(ią) oferowana pomoc, oraz że będzie Pan(i) współpracować w pomocy udzielanej Pana(i) domownikom. Wówczas burmistrz może wycofać zakaz wstępu do domu. Może Pan(i) w tym przypadku powrócić do domu. Burmistrz może również postanowić, że zakaz wstępu do domu zostanie przedłużony do maksymalnie 4 tygodni, jeżeli nadal istnieje niebezpieczeństwo przemocy domowej lub jeżeli Pan(i) uniemożliwia lub utrudnia pomoc oferowaną Pana(i) domownikom.

 

Co zrobić, jeżeli nie zgadza się Pan(i) z zastosowaniem zakazu?

Jeżeli nie zgadza się Pan(i) z zastosowaniem zakazu wstępu do domu, może Pan(i) zwrócić się z tym do sądu. W załączniku do postanowienia podano, gdzie może Pan(i) wnieść odwołanie. Musi Pan(i) wówczas skierować do sądu pismo zawierające wyjaśnienie, dlaczego nie zgadza się Pan(i) z tym postanowieniem. Aby Pana(i) odwołanie od postanowienia o zastosowaniu zakazu wstępu do domu zostało rozpatrzone przez sąd w krótkim terminie, może Pan(i) złożyć w sądzie wniosek o wydanie postanowienia tymczasowego. Jest to „środek doraźny” stosowany przez sąd. W terminie 3 dni roboczych od chwili złożenia przez Pana(ią) wniosku sąd musi zadecydować, czy słusznie otrzymał(a) Pan(i) zakaz wstępu do domu. Jeżeli sąd pozytywnie rozpatrzy Pana(i) wniosek, zakaz wstępu do domu zostanie uchylony. Podejmując decyzję, sąd może uwzględnić fakt, że przyjął (przyjęła) Pan(i) pomoc, jaka została Panu(i) zaoferowana po zastosowaniu zakazu wstępu do domu i że nie utrudnia Pan(i) pomocy udzielanej Pana(i) domownikom. Jeżeli chce Pan(i) złożyć w sądzie wniosek o wydanie tymczasowego postanowienia, może Pan(i) otrzymać w tym celu bezpłatnie pomoc adwokata. Aby otrzymać tę pomoc, musi Pan(i) osobiście powiadomić o tym burmistrza lub policję (policjanta zastępującego prokuratora). W terminie 24 godzin od chwili powiadomienia postarają się oni o to, aby przydzielono Panu(i) adwokata. Również z tego powodu ważne jest, aby przekazał(a) Pan(i) swój numer telefonu lub adres. Wówczas będzie Pan(i) osiągalny(a) dla adwokata i instancji udzielających pomocy. Pomoc adwokata nie jest niezbędnie konieczna w celu wniesienia odwołania od ustanowienia zakazu wstępu do domu.

 

Gdzie znajdzie Pan(i) więcej informacji i uzyska pomoc?

Informacje na temat pomocy w razie przemocy domowej dla poszczególnych regionów:

Policja: 0900-8844.
Pomoc dla Ofiar Przestępstw w Holandii (Slachtofferhulp Nederland): 0900-0101 (lub za pośrednictwem policji).
Punkt Doradztwa i Wsparcia ds. Przemocy Domowej (Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld): w pobliżu Pana(i) miejsca zamieszkania, dane adresowe można znaleźć w książce telefonicznej lub na stronach www.huiselijkgeweld.nl lub www.steunpunthuiselijkgeweld.nl, albo pod numerem telefonu: 0900 126 26 26 (5 centów za minutę).

 

Ogólne informacje na temat przemocy domowej: www.huiselijkgeweld.nl.

 

Jeżeli ma miejsce znęcanie się nad dziećmi (lub istnieje takie zagrożenie): Punkt Doradczo-Zgłoszeniowy ds. znęcania się nad dziećmi (Advies - en Meldpunt Kindermishandeling): 0900-1231230, www.amk-nederland.nl.
Ogólne informacje na temat wniesienia odwołania: Patrz broszura: „Zażalenie i odwołanie od decyzji organów władzy” – Ministerstwo Sprawiedliwości www.justitie.nl.
Informacje na temat organizacji sądów: Holandia jest podzielona na 19 okręgów, i każdy z tych okręgów posiada główne miasto. Sądy mieszczą się w tych głównych miastach. Adresy i numery telefoniczne można znaleźć w książce telefonicznej lub w internecie na stronach www.rechtspraak.nl.
Odwołanie należy wysłać do sądu mieszczącego się w Pana(i) okręgu. Informacje na temat Rad ds. Pomocy Prawnej: www.rvr.org (tutaj można znaleźć informacje na temat pomocy prawnej oraz punktu doradztwa prawnego - Juridisch Loket).

Informacje na temat pomocy prawnej/punktu doradztwa prawnego (tzw. Juridisch Loket): Każdy kto ma pytania natury prawnej, może się udać do jednego z trzydziestu punktów doradztwa prawnego w naszym kraju. Punkt doradztwa prawnego udziela porad i informacji i w razie konieczności może skierować do adwokata: www.hetjl.nl lub 0900-8020.

Polecamy

Zupełnie nowym zjawiskiem, z którym spotkają się polscy rodzice oczekujący dziecka w Holandii, jest Kraamzorg, czyli obowiązkowa opieka poporodowa.

 

 

Przez pierwszy tydzień połogu specjalnie wyszkolona pielęgniarka zajmuje się Tobą i Twoją rodziną.

Dziś mam ogromną przyjemność rozmawiać z Magdą Fąfarą, dyrektorką i założycielką Polskiej Szkoły w Amersfoort. Podziwiam osoby, w których głowach powstał pomysł, a one potem zrobiły wszystko, aby nabrał on realnych kształtów. Magda jest właśnie taką osobą.

Każdemu zdarzają się gorsze dni, kiedy jedyną rzeczą, na którą ma się ochotę, to pozostać we własnym zacisznym kącie i, mówiąc prosto i dosadnie, mieć wszystko gdzieś. Wtedy pozostaje zaszyć się obok piekarnika i umilić sobie dzień czymś przyjemnym – na przykład ciastem.

Od dziecka uwielbiałam spędzać wakacje nad morzem. Nieodłącznymi elementami letniego wypoczynku są dla mnie plaża i ciepła woda.

Prawie każdy marzy o podróżach, tych bliższych i tych dalszych. Wiele osób wciela swe plany w życie, ale nie sposób być wszędzie, zwłaszcza, gdy trzeba pracować, a urlop nie jest zbyt długi. Świetną okazję do poznania Europy w miniaturze daje brukselski park Mini-Europa.

Pierwszy pocałunek zdecydowanie należy do momentów zapadających głęboko w pamięć. Jeden pocałunek może przełamać bariery komunikacyjne i stać się bardziej wymowny niż sto niezręcznych słów.

Wakacje zaczęły się na dobre i naturalną koleją rzeczy jest częstsze niż zazwyczaj wychodzenie na różne imprezy, poznawanie nowych ludzi, słowem – wspaniała zabawa. Trzeba jednak pamiętać o niebezpieczeństwie, jakie może się z tym wiązać.

 

Pana firma Domek.nl jest po raz drugi sponsorem Wyborów Polaka Roku w Holandii.

Mieszkając w Holandii trzeba pogodzić się z tym, że pogoda bywa tu najczęściej deszczowa, powietrze wilgotne, a niebo często szare, bure i ponure.

Pomysł założenia Szkoły Polskiej w Bredzie narodził się w 1997 roku na piątkowych spotkaniach kilku przyjaciółek w Bredzie.

Reklama

Galeria

 • Koncert Golec u-Orkiestra
 • Bal Karnawałowy 2012
 • Koncert Budki Suflera
 • Mini galeria 04
 • Majówka Comblain La Tour 2010
 • Mini galeria 03
 • Miss Fitness
 • Ani Mru Mru
 • Bal Karnawałowy 2012
 • Bal Karnawałowy 2011
 • Dzień Dziecka w szkole 2010
 • Agnieszka Steur
 • Dzień Dziecka 2012
 • Majówka Comblain La Tour 2010